Profesionālās kompetences pilnveides programmas


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros izglītojamiem tiek sniegts atbalsts ar mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Latvijas izglītības iestādēs. Viens no projekta darbības virzieniem ir pedagogiem un pašvaldības jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem paredzētas profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana.

 

Mērķauditorija: vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.

Veids: grupu.

Ilgums: 12 akadēmiskās stundas, kas īstenojamas 2 dienās.

Mērķis: pilnveidot vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu kompetenci un efektivitāti izglītojamo līdzdalības veicināšanai pedagoģiskajā procesā.

Uzdevumi:

 • Veidot izpratni par audzināšanas un mācību procesa vienotību.
 • Veicināt sadarbību ar izglītojamiem un viņu vecākiem (personām, kas īsteno aizgādību vai aizbildnību) un prasmi veidot atbalstošu mācību vidi.
 • Pilnveidot prasmes individuālo un grupu konsultēšanā.
 • Atpazīt problēmsituācijas (tostarp vienaudžu vardarbības gadījumus) un meklēt atbilstošus risinājumus.
 • Sagatavot programmu īstenošanas materiālus pedagogiem.

Profesionālās kompetences pilnveides programmu nodrošināšanas kārtība: programmas tiek un tiks nodrošinātas visos Latvijas reģionos (Rīgas reģions, Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale). Katra profesionālās kompetences pilnveides programma tiek īstenota ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) reizes. Programmas īstenošanas organizatorisko norisi, t.i., īstenošanas norises grafika izveidošanu, norises vietu apzināšanu, mērķauditorijas uzrunāšanu un koordinēšanu nodrošinās profesionālās kompetences pilnveides programmas īstenotājs.

Programmu saraksts

Izstrādātas desmit profesionālās kompetences pilnveides programmas:

 1. “Atbalstoša mācību vide – resurss izglītībā”
  Programma izstrādāta saskaņā ar izpratni par mūsdienu pedagoģiskā procesa prasībām atbalstošas mācību vides jomā vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai. Programmas mērķis ir sekmēt izglītības iestāžu pedagogu izpratni par atbalstošo mācību vidi kā būtisku resursu izglītībā 21. gadsimtā, lai veicinātu mijiedarbību ar izglītojamajiem, tādējādi mazinot vai novēršot vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus.
 2. “Individuāla un grupu konsultēšana – profesionālās darbības veids izglītībā”
  Programma izstrādāta saskaņā ar izpratni par atbilstīgu mūsdienu pedagoga rīcībspēju izglītības vidē mūsdienu sabiedrības attīstības kontekstā un saskaņā ar mūsdienu pedagoģisko realitāti. Programmas mērķis ir integrēt konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē un tā orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā kā mūsdienu pedagoģiskās kompetences neatņemamu sastāvdaļu pedagoga ikdienas darbā.
 3. “Pedagoga kompetence un efektivitāte mūsdienu pedagoģiskajā realitātē”
  Programma izstrādāta ar mērķi pilnveidot izpratni par pedagoga rīcībspēju izglītības vidē atbilstīgi sabiedrības attīstības tendencēm un mūsdienu pedagoģiskai realitātei. Pedagoga lietpratība aptver plašu pedagoģiskās darbības lauku. Tās saturu, balstoties uz pamatvērtībām, veido attieksme pret izglītojamajiem, respekts pret viņu individuālajām atšķirībām, dažādību, attieksme pret citiem pedagogiem, sadarbību un atbildību problēmsituāciju risināšanā, sadarbojoties ar izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem, citiem speciālistiem, strādāt individuāli ar katru izglītojamo, lai veicinātu izglītojamo līdzdalību pedagoģiskajā procesā un sniegtu atbalstu, novēršot vai mazinot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.
 4. “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem”
  Programma ir vērsta uz darbu ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem un paredzēta, lai palielinātu jauniešu motivāciju mācīties, iesaistītu jauniešus aktivitātēs un iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, kā arī veicinātu jauniešu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
 5. “Sociāli emocionālās audzināšanas loma priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas mazināšanā izglītības iestādē”
  Programma izstrādāta, lai:
  • attīstītu pedagogu sociāli emocionālās prasmes, tādējādi sekmējot pedagogu spēju apzināties un pārvaldīt savus iekšējos resursus un pamanīt to dinamiku, kā arī atpazīt riska faktorus jauniešu attieksmē un uzvedībā;
  • veicinātu pedagogu izpratni par jauniešu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas iemesliem;
  • attīstītu pedagogu izpratni par to, kādas atbalsta sistēmas var iesaistīt, lai saņemtu atbalstu sev un atbalstītu jaunieti;
  • attīstītu pedagogu izpratni par sociāli emocionālo prasmju nozīmi pedagoga profesijā un pozitīva psiholoģiskā klimata veidošanā klasē (tostarp jauniešu piederības izjūtas klasei un skolai veicināšanā un jauniešu motivēšanā).
 6. “Pedagogu kompetence vardarbības gadījumu risināšanā izglītības vidē”
  Programma izstrādāta, lai:
  • pilnveidotu pedagogu prasmes atpazīt, novērst vardarbību izglītības vidē un sniegtu nepieciešamo atbalstu, tādējādi mazinot izglītojamo priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu;
  • radītu izpratni par bērnu tiesību aizsardzības regulējošā normatīvā regulējuma ietvaru, lai bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipus īstenotu savā ikdienas darbā, mazinot vardarbības pret bērnu riskus;
  • veicinātu pedagogu prasmes komandas darbā starpdisciplinārā un starpinstitucionālajā sadarbībā, iesaistoties vardarbības pret bērnu gadījumu risināšanā un novēršanā.
 7. “Izglītības metožu dažādošana darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamiem”
  Programma izstrādāta, lai:
  • veicinātu pedagogu prasmi ieinteresēt un motivēt jauniešus mācīties, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku;
  • pilnveidotu pedagogu zināšanas un izpratni par izglītības metožu daudzveidību;
  • veicinātu dažādu metožu izmantošanu mācību procesā;
  • padziļinātu izpratni par kompetenču pieeju un attīstītu spēju to īstenot jauniešiem saistošā veidā;
  • pilnveidotu pedagogu profesionālās pašattīstības prasmes, analizējot savu darbību priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanas kontekstā, izvērtējot mācību procesā izmantotās mācību metodes un radot jaunas idejas.
 8. “Pedagoģiskās stratēģijas izglītojamo uzvedības modeļu maiņai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai”
  Programma izstrādāta, lai:
  • attīstītu pedagogu prasmes atpazīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pakļauto izglītojamo raksturīgākās uzvedības izpausmes;
  • veicinātu pedagogu izpratni par izglītojamā piederības sajūtas skolai veidošanas nozīmīgumu, izmantojot to kā resursu uzvedības maiņai;
  • pilnveidotu pedagogu izpratni par pedagoģiskām stratēģijām izglītojamā personīgo rezultātu paaugstināšanai, nodrošinot piemērotus atbalsta pasākumus;
  • pilnveidotu pedagogu prasmes veidot un īstenot individuālos uzvedības korekcijas plānus;
  • veicinātu pedagogu prasmes koordinēt atbalsta pasākumus izglītojamajam no pedagogam pieejamajiem resursiem klases, izglītības iestādes, pašvaldības līmenī.
 9. “Sociālā darbinieka darbs ar ģimeni un izglītojamo ar augstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku”
  Programma izstrādāta, lai:
  • pilnveidotu sociālo darbinieku, pedagogu, jaunatnes lietu speciālistu un jaunatnes darbinieku zināšanas par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas agrīnām pazīmēm;
  • pilnveidotu sociālo darbinieku, pedagogu, jaunatnes lietu speciālistu un jaunatnes darbinieku zināšanas un prasmes identificēt ģimenes, kurās augošajiem bērniem pastāv priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks;
  • pilnveidotu izpratni, zināšanas un pieredzi par starpinstitucionālās sadarbības modeļiem un to nozīmi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanā un atgriezties izglītības sistēmā;
  • pilnveidotu izpratni par Sociālās rehabilitācijas plāna izveidi ģimenei un bērnam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai un katra iesaistīta speciālista lomu plāna izpildē;
  • attīstītu prasmes veidot Sociālās rehabilitācijas plānu;
  • pilnveidotu sociālo darbinieku, pedagogu, jaunatnes lietu specialistu, jaunatnes darbinieku izpratni par resursu, t.sk. kopienas resursu, piesaisti problēmas risināšanai;
  • attīstītu sociālo darbinieku, pedagogu, jaunatnes lietu speciālistu, jaunatnes darbinieku prasmes koordinēt iespējamos palīdzības veidus, sasniedzot labāko iespējamo rezultātu ar pieejamajiem resursiem.
 10. “Darbs ar vecākiem izglītojamo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanā”
  Programma izstrādāta, lai:
  • pilnveidotu pedagogu prasmes atpazīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pakļauto izglītojamo raksturīgākās uzvedības izpausmes un agrīnās pazīmes;
  • veicinātu pedagogu izpratni par sadarbības ar ģimeni veidošanas nozīmīgumu, izmantojot to kā resursu uzvedības maiņai;
  • veicinātu pedagogu izpratni par vecāku iesaistes nozīmi bērna akadēmisko sasniegumu un personības faktoru veicināšanā, lai mazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus;
  • pilnveidotu pedagogu zināšanas un prasmes par izglītības iestādes un vecāku sadarbības iespējamām sadarbības formām priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu risku mazināšanā;
  • pilnveidotu pedagogu prasmes iesaistīt vecākus individuālo uzvedības korekcijas plānu īstenošanā;
  • attīstītu pedagogu prasmes iesaistīt vecākus izglītojamo individuālo izglītības programmas apguves plānu īstenošanā.

Tiek komplektētas un īstenotas profesionālās kompetences pilnveides programmas:

 1. “Pedagogu kompetence vardarbības gadījumu risināšanā izglītības vidē”
 2. “Darbs ar vecākiem izglītojamo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanā”

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar: Māra Liepniece – 29338061, mara.liepniece@834.ikvd.gov.lv!