DLUV-14. Vai projektā pedagogiem pienākas samaksa par atvaļinājumu?


Jā, pedagogam par darbu projektā ir paredzēta atvaļinājuma samaksa, kas ir proporcionāla projektā veiktajam darbam. Saskaņā ar VVM metodikā ietverto atlīdzības izmaksu standarta likmes aprēķinu konsultācijas apmaksai piešķirtais finansējums ir paredzēts darba algas, atvaļinājuma izmaksu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai. Tas nozīmē, ka sadarbības partnerim par katru pedagogam apmaksāto konsultāciju Projekta ietvaros, paredzēts veikt arī uzkrājumu attiecīgā pedagoga atvaļinājumam no VVM likmē paredzētajiem līdzekļiem.