Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai piešķir papildu finansējumu mācību satura apguvei un skolēnu atbalstam


Lai sniegtu atbalstu skolēniem, mazinot Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi un iesaisti izglītībā, Izglītības un zinātnes ministrijai papildus piešķirti gandrīz 1,6 milj. eiro. Tas ļaus nodrošināt papildu individuālas konsultācijas un atbalstīt bērnu individuālās kompetences.

Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi skolēnu mācību sasniegumus, ir pieaudzis pieprasījums pēc pedagogu palīgiem klasēs un papildu atbalsta mācību satura apguvei. Attālinātais mācību process ir veicinājis situāciju, kad mācību viela ir apgūta daļēji, bērniem ir problēmas to apgūt patstāvīgi, tāpēc aizvien vairāk skolēnu lūdz papildu individuālas konsultācijas un atbalstu mācību procesā, lai sasniegtu mācību mērķus.

Lai sniegtu nepieciešamo atbalstu pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pašvaldību un valsts vispārējās izglītības iestāžu 1.-12.klases skolēniem, paredzēts papildu finansējums 1,1 milj. eiro apmērā papildu darba stundu apmaksai pedagogiem.

Finansējums individuālo konsultāciju īstenošanai izglītības iestādēs tiks novirzīts Izglītības kvalitātes valsts dienestam (IKVD), ņemot vērā tā pieredzi un praksi šāda atbalsta sniegšanā un nodrošināšanā, īstenojot projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Finansējuma nodrošināšanai IKVD slēgs līgumu par konsultāciju īstenošanu ar pašvaldībām, kas kā sadarbības partneri nepiedalās projekta īstenošanā. Valsts budžeta finansējums sniegs iespēju saņemt atbalstu izglītības iestādēm visās pašvaldībās, kopā indikatīvi 625 izglītības iestādēs. Jau rīt, 3. novembrī, plkst. 15.00 izglītības pārvalžu vadītāji un pašvaldību projekta koordinatori aicināti piedalīties IKVD rīkotajā tiešsaistes informatīvajā pasākumā, kur tiks sniegta informācija un atbildes uz jautājumiem.  

Informatīvās tikšanās laikā tiks apskatīta:

  • Projekta Papildu budžeta konsultāciju uzskaites metodika un atskaišu iesniegšanas kārtība;
  • Konsultāciju īstenošana pēc 8.novembra tiem izglītojamajiem, kuriem sastādīts IAP 

Zoom informatīvās tikšanās laikā būs iespēja uzdot interesējošos jautājumus. Aicinām iepazīties ar konsultāciju no Papildu budžeta īstenošanas kārtību un sagatavot jautājumus jau savlaicīgi.

Jautājumu gadījumā – par projekta konsultāciju no Papildu budžeta līdzekļiem īstenošanu, lūgums sazināties ar projekta koordinatori Katrīnu Sudakovu Tālr.: 28360848 , e-pasts: konsultacijas@ikvd.gov.lv.

 

Savukārt Valsts izglītības satura centram (VISC) tiks novirzīts papildu finansējums vairāk nekā 430 000 eiro apmērā dažādu atbalsta pasākumu īstenošanai. Vairāk nekā 380 000 eiro paredzēti mācīšanās grupu atbalsta pasākumu īstenošanai un pedagogu palīgu nodrošināšanai valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Prioritāri atbalsta pasākumi īstenojami tajās vispārējās izglītības iestādēs, kuras nav iesaistījušās projektā (indikatīvi 70 skolas), sniedzot iespējas visiem izglītojamajiem saņemt līdzvērtīgu atbalstu Covid-19 seku ietekmes mazināšanai viņu izglītībā.

Projekta organizēta informatīva tiešsaistes sanāksme ar izglītības iestādēm, kuras nav iesaistījušās projektā, norisinās jau šodien, 2. novembrī. “Mūsu pārziņā ir četras izglītības iestādes, kuras līdz šim nebija iesaistījušās VISC projektā. Pedagogu palīgi šajā sarežģītajā laikā ļauj nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību, dara to strukturētāku un ir īpaši nozīmīgi tieši sākumskolas vecuma posmam. Skolēniem tiek sniegts atbalsts mācību vielas apguvē, tāpat notiek sadarbība arī starp pedagogiem - stundas ir interesantākas un pedagogi spēj praktiskāk organizēt mācību procesu gadījumā, ja pēkšņi nepieciešams pielāgoties mācībām attālinātā vai daļēji attālinātā veidā. Savukārt mācīšanās grupas lielākoties atbalstu sniedz gan sākumskolas, gan pamatskolas vecuma posma bērniem. Tās orientējas uz koncentrētāku atbalstu un zināšanu pilnveidošanu tieši STEM mācību priekšmetos,” norāda Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāve Ilona Bohāne.

Papildus epidemioloģisko ierobežojumu dēļ aptuveni 8000 talantīgiem skolēniem vidusskolas vecumposmā ir apgrūtināta iespēja piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumus. Tāpēc papildu finansējums 50 000 eiro apjomā tiks novirzīts arī VISC īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, lai ieviestu digitālus risinājumus mācību olimpiāžu un zinātniski pētniecisko pasākumu īstenošanai tiešsaistē, kas nodrošinātu gan epidemioloģisko ierobežojumu ievērošanu, gan dalības iespējas visiem interesentiem.

Ar šodien, 2021. gada 2. novembrī, valdībā apstiprināto rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.