Biežāk uzdotie jautājumi

 • Atrast savu izglītības iestādi meklēšanas rīkā sadaļā “Sadarbības partneri”;
 • Atvērt izglītības iestādes kartiņu, spiežot uz izglītības iestādes veida: “Vispārējās izgl. iestāde” vai “Profesionālās izgl. iestāde”;
 • Atvērtajā izglītības iestādes kartiņā uzspiež uz lauka “PMP projekts”;
 • Zemāk ir redzams šajā brīdī piesaistīto pedagogu, koordinatoru un skolas direktora saraksts;
 • Lai pievienotu izglītības iestādes projekta koordinatoru, jānospiež pogu  “Pievienot”;
 • Uznirstošajā logā nepieciešams ievadīt koordinatora personas kodu bez svītriņas. Lai apstiprinātu atrasto personu, nepieciešams uzklikšķināt uz izvēlētās personas; logs aizvērsies un kartiņā parādīsies aizpildīta sadaļa "Izglītības iestādes koordinators";
 • Pēc tam, kad ir pievienots izglītības iestādes projekta koordinators, izglītības iestādes kartiņā tiks piedāvāta sadaļa "Pievienot PMP plāna ievadītāju”, kuru pievieno iepriekš aprakstītajā veidā.

NB! Lai datu bāzi varētu veiksmīgi lietot un veikt visas nepieciešamās darbības, pašvaldības/VPII koordinatoram nepieciešams iesniegt personāla datus (izglītības iestādes direktora, izglītības iestādes koordinatora un visu IAP sagatavotāju vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pastu) konkrētā reģiona projekta koordinatoram.

 • Ja IAP sagatavotājam, pievienojot jaunu IAP, parādās lodziņš ar tekstu “Lietotājs nav piesaistīts kā izglītības iestādes pedagogs”, izglītības iestādes vadītājam nepieciešams pievienot IAP sagatavotāju manuāli datu bāzes sadaļā “Pedagogi”;
 • Sadaļā “Pedagogi”, jānospiež poga “Jauns pedagogs”;
 • Tālāk jāievada personas kodu (bez svītriņas), izglītības iestādi un jānospiež pogu “Meklēt VIIS”;
 • Ja pedagogs netiek atrasts, parādās paziņojums “Pedagogs nav atrasts. Ievadiet datus manuāli!” un dati jāaizpilda manuāli;
 • Kad visi dati aizpildīti, jānospiež saglabāšanas poga.

Dokumentus Projekta datu bāzē pievieno pašvaldības/VPII koordinators vai grāmatvedis, ievērojot noteiktos dokumentu pievienošanas termiņus.

 • Ailē “Sadarbības partneri” nepieciešams atrast attiecīgas pašvaldības/VPII kartiņu;
 • Atvērot pašvaldības/VPII kartiņu, nepieciešams atrast sadaļu “Pievienotie dokumenti”;
 • Izmantojot pogu “Pievienot dokumentu”, tiek augšupielādēti attiecīgie dokumenti;
 • Nepieciešams izvēlēties dokumenta veidu, datumu un ievadīt aprakstu (īss komentārs, kas apraksta dokumenta būtību, piemēram, “Sabiedriska transporta biletes par 2022. gada februāri”);
 • Izmantojot pogu “Izvēlēties”, tiek pievienota attiecīga datne (dokuments). Tiklīdz dokuments ir pievienots, tas ir redzams sadaļā “Pievienotie dokumenti” gan pašvaldības/VPII koordinatoram, gan projekta reģionālajam koordinatoram.

Nepieciešams norādīt dokumenta sagatavošanas datumu, nevis datumu, kurā dokuments pievienots datu bāzei.

Iespējams, ka, pievienojot dokumentu, tā nosaukums vai apraksts netika sastādīts tā, lai pēc kāda atslēgas vārda to varētu atrast. Failu nosaukumus nepieciešams veidot tā, lai tie atspoguļotu tā saturu (piemēram, VK_parskats_02_2022_pasvaldibas_nosaukums_834 un datnes apraksta laukā norādīt “Valsts Kases konta izraksts par 2022. gada februāri”).

Vēršam uzmanību, ka datu bāzē dokumentus ir iespējams filtrēt un atlasīt arī pēc to pievienošanas datuma.

Lūdzam failu nosaukumos izmantot tikai latīņu valodas burtus (lūgums neizmantot burtus: ā, ē, ī, ū, ķ, ļ, ņ, š, ž), atstarpju vietā starp vārdiem lietot zemsvītru (“_”), nelietot pieturzīmes (komatus, punktus, jautājuma vai izsaukuma zīmes, u.c.). Faila nosaukumos nedrīkst lietot projekta publicitātes nosaukumu “PuMPuRS”.

 • Projekta dokumentācijā obligāti jāietver atsauce uz Projekta oficiālo nosaukumu (Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”).
 • Projekta pilnais un oficiālais nosaukums nav aizvietojams ar publicitātes nosaukumu "PuMPuRS", jo tas neidentificē Eiropas projektu finanšu pamatojošajos dokumentos. Lai izvairītos no pārpratumiem, aicinām finanšu dokumentos izvairīties no atpazīstamības vārda "PuMPuRS" lietojuma.

Uz projekta dokumentiem nepieciešams lietot atbilstošus ESF un IKVD logo ansambļus:

DLUV ir iespējams aizpildīt personām, kuras datu bāzei ir piesaistītas kā plāna ievadītāji. DLUV iespējams aizpildīt vienam plāna ievadītājam par visiem izglītības iestādes IAP vai katram plāna ievadītājam par savu sagatavoto IAP.

Darba tiesiskajām attiecībām ir jābūt noslēgtām pirms tiek uzsākta projekta darba uzdevumu veikšana.

Projekta vajadzībām DLUV saskaņošana notiek elektroniski un atsevišķa drukāšana un iesniegšana nav nepieciešama.

DLUV drīkst apstiprināt tikai sākot no 15. datuma (piemēram, DLUV par decembri datu bāzē varēs sākt apstiprināt tikai no 15. janvāra). Lūdzam DLUV apstiprināšanu visos saskaņošanas līmeņos veikt 3 dienu laikā.

NB! Jaunā DLUV apstiprināšanas kārtība paredz, ka darba uzskaites tiek apstiprinātas vienlaicīgi abos projektos, t.i., izglītības iestādes vadītājam spiežot pogu “Apstiprināt”, DLUV automātiski tiek apstiprinātas par abiem projektiem vienlaicīgi. Ja izglītības iestādes ir abos projektos, bet katram projektam ir cits pašvaldības koordinators, tad katrs pašvaldības koordinators apstiprina DLUV par attiecīgo projektu.

Nē, pašvaldības/VPII koordinatora pienākumos ir pārbaudīt vai dati ir ievadīti precīzi un vai DLUV ir apstiprināta.

Ar pildspalvu papildinājumi nedrīkst tikt veikti! DLUV tiek sagatavotas un apstiprinātas tikai elektroniskā formātā projekta datu bāzē.

Pēc DLUV apstiprināšanas, IAP ievadītājiem un izglītības iestādes koordinatoriem nav iespējams labot ievadītās stundas. Vairāku līmeņu apstiprināšanā paredz, ka pirms apstiprināšanas atbildīgā persona ir pārliecinājusies par ievadīto datu precizitāti.

Lai labotu DLUV, pašvaldības koordinatoram/VPII un izglītības iestādes vadītājam no attiecīgajām lomām jāatceļ apstiprinājums, tādējādi atgriežot DLUV statusā “Ievadīts”. Pēc labojumu veikšanas, izglītības iestādes vadītājam un pašvaldības koordinatoram atkārtoti jāapstiprina ievadītās stundas.

Pēc ikmēneša dokumentācijas iesniegšanas projekta datu bāzē, atcelt apstiprināto DLUV vairs nedrīkst! Ja konstatētas nepilnības, nepieciešams informēt pašvaldības koordinatoru, kuram jāsazinās ar attiecīgo projekta reģionālo koordinatoru.

Pirms DLUV apstiprināšanas, lūdzam pārliecināties, ka nostrādās stundas ir ievadītas par visiem atbalsta sniedzējiem!

Sagatavojot DLUV visām iesaistītajām pusēm amats automātiski ielasās kā “pedagogs”. Veicot DLUV ievadi projekta datu bāzē ir iespējams veikt manuālu amatu maiņu “Darba laika uzskaite” kartiņā, sadaļā “Pedagogu amati projektā”. Amatu maiņu iespējams veikt tikai izglītības iestādes vadītājam pirms DLUV apstiprināšanas.

Lai atbalsta personālam nomainītu amatu DLUV, atbilstoši reģistrētajam IAP atbalsta pasākumam un darba līgumā norādītajam amatam:

 1. Izglītības iestādes atbildīgajai personai, pirms DLUV apstiprināšanas, sadaļā "Kopsavilkums" atvērt attiecīgā mēneša DLUV.
 2. Darba laika uzskaites kopsavilkuma logā izvēlēties cilni "Pedagogu amati projektā".
 3. Pedagogu sarakstā atrast pedagogu, kuram nepieciešams norādīt korekto amata nosaukumu, un izvēlēties amatu no pieejamā atbalsta personāla saraksta.

DLUV

Vienas konsultācijas garums ir 40 minūtes, taču darba uzskaite projektā notiek par vienu mācību stundu. Saskaņā ar pedagogu darba samaksas noteikumiem, vienas mācību stundas garums ir astronomiskā stunda. Līdz ar to pedagogam no projekta tiek apmaksāta viena mācību stunda, kas ietver gan 40 minūšu konsultāciju ar izglītojamo, gan 20 minūtes gatavošanos nodarbībai.

Visi pie viena darba devēja veiktie pienākumi pedagogam nedrīkst pārsniegt normālo nedēļas darba laiku - 40 stundas nedēļā. Plānojot darbu projektā, jāņem vērā, cik stundas nedēļa pedagogs ir nodarbināts pamatdarbā. Noslēdzot vienošanos pie darba līguma par darbu projektā, jānorāda līdz cik stundām nedēļā ir pieļaujams darbs projektā. Tādejādi, strādājot projektā, jāņem vērā kopējo noslodzi - lai kopā ar pārējiem darba pienākumiem pie viena darba devēja, kopējā noslodze nepārsniegtu 40 stundas nedēļā.

Nedrīkst. Pie viena darba devēja pamatdarbs un papildu pienākumu veikšana nedrīkst pārsniegt 40 stundas nedēļā.  

Savukārt, izvērtējot iespēju slēgt blakus darba līgumu par pedagoga pienākumu veikšanu pie cita darba devēja, sadarbības partnerim ir nepieciešams noskaidrot iestāžu juridisko dalījumu, kuru ietvaros tiek slēgti darba līgumi (šajā gadījumā – to, vai tās ir atdalītas). Par iestāžu juridisko dalījumu lūgums pārliecināties pie pašvaldības jurista un grāmatveža. Vienlaikus ir jāizvērtē, vai blakus darbu pieļauj pedagoga esošais pamatdarba līgums, un, vai kopējais pedagogam plānotais darba apjoms ir samērīgs – t.i. neradīsies pedagoga pārslodze un necietīs darba kvalitāte, kā arī – vai ārpus pamatdarba veikto blakus darbu iespējams saplānot izglītojamajam pieņemamā laikā, ņemot vērā izglītojamo vecumu, slodzi un vajadzības. 

Vairāk informācijas par pedagogu darba tiesisko attiecību jautājumiem skatīt Projekta vadlīniju 9. pielikumā “Informatīvs materiāls sadarbības partneriem par personāla nodarbināšanu projektā”.

Nē, lai būtu iespējams apmaksāt pedagoga darbu no projekta līdzekļiem, nepieciešams nodibināt darba tiesiskās attiecības par darbu projektā. Ja pedagogs ir jau nodarbināts skolā, tad nepieciešams noslēgt vienošanos un tādējādi izdarīt grozījumus esošajā darba līgumā par to, ka persona, papildus esošajiem pienākumiem izglītības iestādē, veiks darbu projektā. Vairāk par to, kāda informācija jāiekļauj darba tiesisko attiecību dokumentā, skatīt projekta vadlīniju 9. pielikumu “Informatīvs materiāls sadarbības partneriem par personāla nodarbināšanu projektā”.

Jā, pedagogam par darbu projektā ir paredzēta atvaļinājuma samaksa, kas ir proporcionāla projektā veiktajam darbam. Saskaņā ar VVM metodikā ietverto atlīdzības izmaksu standarta likmes aprēķinu konsultācijas apmaksai piešķirtais finansējums ir paredzēts darba algas, atvaļinājuma izmaksu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai. Tas nozīmē, ka sadarbības partnerim par katru pedagogam apmaksāto konsultāciju Projekta ietvaros, paredzēts veikt arī uzkrājumu attiecīgā pedagoga atvaļinājumam no VVM likmē paredzētajiem līdzekļiem.

Ja par darbu Projektā ir noslēgta vienošanās pie darba līguma par pienākumu veikšanu uz noteiktu laiku, bet to nepieciešams izbeigt ātrāk, jāslēdz papildus vienošanās, grozot vai izbeidzot nodarbinātības nosacījumus. Ar rīkojumu vienpersoniski nevar grozīt darba devēja un darbinieka noslēgto vienošanos. Līdz ar to tas, vai gada beigās ir nepieciešams rīkojums, ir izglītības iestādes pārziņā iekšējo procesu organizācijai, taču, lai mainītu vienošanās noteikumus, ir jāgroza attiecīgais darba attiecības regulējošais dokuments.

Pašvaldībām: Parakstīts vecāku/pilngadīga izglītojamā iesniegums → Plāna ievadītāji sagatavo un saglabā individuālā atbalsta plānu (IAP) → Plāna ievadītājs iesniedz to saskaņošanai izglītības iestādes direktoram → izglītības iestādes direktors datu bāzē apstiprina IAP, sistēma nosūta to pašvaldības koordinatoram → pašvaldības koordinators datu bāzē apstiprina IAP, sistēma nosūta to saskaņošanai IKVD.

Proti: Iesniegums > Plāna ievadītājs > Izglītības iestādes direktors > Pašvaldības koordinators > IKVD

VPII: Parakstīts vecāku/pilngadīga izglītojamā iesniegums → Plāna ievadītājs sagatavo un saglabā IAP → Plāna ievadītājs iesniedz IAP saskaņošanai izglītības iestādes direktoram → izglītības iestādes direktors datu bāzē apstiprina IAP un sistēma nosūta to saskaņošanai IKVD.

Proti: Iesniegums > IAP sagatavotājs > Izglītības iestādes direktors > IKVD

Nepieciešams ievērot secīgu dokumentu aizpildīšanu, lai varētu uzsākt IAP īstenošanu: vecāku/pilngadīga izglītojamā iesniegums → izglītības iestādes direktora IAP apstiprinājums datu bāzē → vienošanās starp pedagogu un izglītojamo → konsultāciju/atbalsta sniegšana un konsultatīvā atbalsta veidlapu aizpildīšana.

Nē, katra IAP sagatavošanu un uzraudzību veic viens atbildīgais. Stundas par IAP sagatavošanu un uzraudzību netiek dalītas uz vairākām personām.

Ja IAP tiek izdrukāti, tad tie kopā ar vecāku/aizbildņa vai pilngadīgā izglītojamā piekrišanas parakstu veidlapām tiek glabāti atbilstoši projekta lietu nomenklatūrai izglītības iestādē.

IAP īstenošanu var uzsākt pēc izglītības iestādes vadītāja apstiprinājuma saņemšanas projekta datu bāzē.

Nē, IAP nav jāparaksta. Parakstīt nepieciešams vecāku/aizbildņa vai pilngadīga izglītojamā piekrišanas veidlapu, ko nepieciešams veikt pirms katra semestra IAP sagatavošanas. Vecāku/aizbildņa un pilngadīgā izglītojamā piekrišanas veidlapas pieejamas projekta mājas lapas sadaļā “Partneriem”.

Faktisko datumu, kad izglītojamā vecāka/aizbildņa vai pilngadīga izglītojamā piekrišanas veidlapa ir tikusi parakstīta.

Lai varētu sagatavot IAP un uzsākt tā īstenošanu, izglītības iestādei no pilngadīgā izglītojamā nepieciešams iesniegums, kas apliecina, ka piekrīt dalībai ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros sagatavotā IAP atbalsta pasākumiem vai nepilngadīgā izglītojamā gadījumā – iesniegums no izglītojamā vecākiem/aizbildņiem, kas apliecina, ka piekrīt sava bērna/aizbilstamā dalībai ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros IAP atbalsta pasākumiem.

Vecāku/aizbildņu vai pilngadīgā izglītojamā piekrišanas veidlapu ir jāparaksta pirms katra semestra IAP sagatavošanas.

Provizoriski noteiktu summu uz visu IAP īstenošanas laiku (semestra ietvaros). Ekonomiskā atbalsta pasākumiem, sagatavojot atbalsta pasākuma kartiņu, atbildīgo pedagogu norādīt nav obligāti. 

Ailē “Plānotais finansējums” katram IAP automātiski tiek pievienota maksimālā summa (6h*vienas vienības metodikas likme) par IAP sagatavošanu un uzraudzību (tai skaitā IAP izvērtējuma veikšanu) pēc vienas vienības metodikas. Lūgums ievērot proporcionalitāti izmaksām starp atbalstu izglītojamajam un plāna administrēšanas izmaksām – plāna ievadītājam.

Pieejamo funkciju skaidrojumi:

 1. “Pārtraukt plānu” (IAP statuss mainās uz “Apturēts”): drīkst izmantot tad, ja izglītojamais pārtrauc dalību projektā vai ilgstoši neapmeklē izglītības iestādi (piemēram, slimības dēļ). Komentārā nepieciešams norādīt IAP apturēšanas iemeslu. IAP sagatavotājam un izglītības iestādes vadītājam ir iespēja pārtraukt IAP statusā “Apstiprināts”, “Saskaņošanā” vai “Īstenošanā”.
 2. “Dzēst” (IAP statuss mainās uz “Neaktīvs)”: drīkst izmantot tikai tad, ja IAP plānā nav uzsākta finanšu līdzekļu izmantošana (tai skaitā nav veikta samaksa par IAP sagatavošanu/uzraudzību), piemēram, gadījumā, ja IAP izveidots kļūdaini. IAP sagatavotājam un izglītības iestādes vadītājam ir iespēja dzēst IAP statusā “Projekts”, “Apstiprināts”, “Saskaņošanā” vai “Īstenošanā”. Gadījumā, ja IAP ir nepieciešams dzēst, tad IAP sagatavotājam tajā ir jādzēš visi atbalsta pasākumi, tiem piesaistītie riski un to pamatojumi, savukārt, lai pārskatīšanā esošu IAP varētu dzēst (parādītos poga “dzēst”), tas izglītības iestādes atbildīgajai personai ir atkārtoti jāapstiprina.
 3. “Atsākt plānu” (IAP statuss mainās uz “Pārskatīšanā”): drīkst izmantot tad, ja izglītojamais atsāk dalību projektā tā paša semestra ietvaros. IAP sagatavotājam un izglītības iestādes vadītājam ir iespēja atsākt IAP statusā “Apturēts”.
 4. “Pārskatīt” (IAP statuss mainās uz “Pārskatīšanā”): drīkst izmantot tad, ja nepieciešams veikt precizējumus IAP. Pēc tam atkārtoti jāveic IAP saskaņošana visos līmeņos. IAP sagatavotājam un izglītības iestādes vadītājam ir iespēja pārskatīt IAP statusā “Īstenošanā”.

Pašvaldības/VPII koordinators pievieno tos sadaļā “Dokumenti” pie pašvaldības/VPII kartiņas.

Datu bāze automātiski saskaita visu atbalsta pasākumu finansēšanas kopsummu, ieskaitot maksimālo summu (6h*vienas vienības metodikas likme) par IAP sagatavošanu un uzraudzību (tai skaitā IAP izvērtējuma veikšanu) pēc vienas vienības metodikas.

 • Izziņu par trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, ja ir norādīti atbilstoši riski un atbalsta pasākumi (individuālie lietošanas priekšmeti/individuālie mācību līdzekļi).
 • Rīkojums par pagarinātā mācību gada piešķiršanu, ja izglītojamajam tiek sagatavots IAP vasaras brīvlaikā.

Izvērtējot izglītojamā noslodzi, drīkst sniegt konsultācijas rudens un pavasara brīvlaikos (īstenošanā esoša IAP ietvaros).

Atbalsta sniegšana vasaras brīvlaikā iespējama, ja izglītojamajam noteikts pagarinātais mācību gads (jāsagatavo jauns “Brīvlaika” IAP, kuram datu operatīvajā uzskaites sistēmā pievieno izglītības iestādes rīkojumu par pagarināto mācību gadu).

Nepieciešams pievērst uzmanību, lai ar IAP īstenošanā iesaistīto personālu ir noslēgtas/pagarinātas darba tiesiskās attiecības par darbu vasaras brīvlaikā. Sniedzot atbalstu vasaras brīvlaikā, iesaistītie pedagogi/atbalsta personāls vienlaicīgi nedrīkst atrasties atvaļinājumā un sniegt konsultācijas izglītojamajam.

Konsultācijas un konsultatīvo atbalstu nedrīkst sniegt svētku dienās un brīvdienās (sestdienās, svētdienās).

Vienošanās starp pedagogu un izglītojamo tiek gatavota katram semestrim atsevišķi (tāpat kā IAP).

NB! Vēršam uzmanību, ka arī KA lapa ar konsultāciju uzskaiti tiek gatavota katram semestrim atsevišķa! Nedrīkst vienā KA lapā ierakstīt konsultācijas par vairākiem semestriem vai vairākiem atbalsta pasākumiem!

Vecāku/pilngadīga izglītojamā iesniegums tiek sagatavots katram semestrim atsevišķi (tāpat kā IAP).

Katram IAP ietvertajam atbalsta pasākumam, nepieciešama atsevišķa KA vienošanās starp pedagogu un izglītojamo, atsevišķa KA lapa ar konsultāciju uzskaiti. Nedrīkst vairākus atbalsta pasākumus iekļaut vienā KA lapā.

Dokumentos nedrīkst izmantot korektoru. Gadījumā, ja tiek konstatēta neprecizitāte, tad to nepieciešams koriģēt atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībai (nosvītrot, pierakstīt pareizos datus un uzrakstīt “labotam ticēt”, norādot amatu, vārdu, uzvārdu, datumu).

Katrs ieraksts atbilst vienai stundai. Nedrīkst vienā ailē norādīt, piemēram, "2h". Gadījumā, kad vienā dienā notiek vairākas konsultācijas pie tā paša pedagoga, KA veidlapas ailē raksta katru stundu atsevišķi, norāda tēmas, datumu (diena, mēnesis, gads) un abas puses parakstās par katru notikušo atbalstu/konsultāciju. KA veidlapā kalendārajā mēnesī veiktajām konsultācijām ir jābūt uzskaitītām hronoloģiskā un loģiskā secībā.

Jā, bet tam ir jābūt saskaņā ar semestra sākumā izdotu izglītības iestādes rīkojumu. Izglītības iestāde rīkojumā “Par projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu” nosaka kārtību, kādā, atbilstoši šajā semestrī apstiprinātajiem IAP, tiks organizēta konsultāciju īstenošana - klātienē vai attālināti (kādā platformā, kā tiks iegūti apliecinājumi (kādi) par attālināti īstenotajām konsultācijām, u.c.)

NB! Apliecinājumam par notikušo attālināto konsultāciju ir jābūt saskaņā ar apliecinājuma veidu, kāds ir noteikts izglītības iestādes rīkojumā.

Pedagogs/atbalsta sniedzējs sazinās ar IAP sagatavotāju/uzraudzītāju un noskaidro IAP ID kodu un datumu no datu bāzes, kurā ir veikta IAP pirmreizējā apstiprināšana no izglītības iestādes vadītāja puses, lai varētu aizpildīt KA vienošanos starp pedagogu/izglītojamo un uzsākt konsultāciju īstenošanu.

Lūdzam gan IAP sagatavotājiem/uzraudzītājiem, gan konsultāciju sniedzējiem sadarboties informācijas sniegšanā, jo konsultācijas, kuras īstenotas pirms izglītības iestādes vadītāja pirmreizējā IAP apstiprinājuma datu bāzē, nav attiecināmas no Projekta tiešajām izmaksām.