Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

ESF

 

Aktualitātes un notikumi

Latvija OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā PISA 2018 – pirmie pētījuma rezultāti un secinājumi

Kā informē Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas skolēnu rezultāti PISA 2018 pētījumā ir labi un stabili, galvenokārt sasniedzot OECD valstu vidējo līmeni. Latviju pētījumā pārstāvēja 5985 skolēni no 308 skolām.

OECD PISA 2018 notika 79 valstīs. Latvija PISA pētījumos piedalās kopš 1998. gada. Pētījumā skolēni netiek vērtēti individuāli, tomēr katra dalībskola pēc rezultātu paziņošanas var uzzināt savus rezultātus attiecīgi pret citām skolām. Pētījuma dalībnieku vecums – 15 gadi – ir izvēlēts tāpēc, ka vairumā OECD valstu jaunieši šajā vecumā tuvojas savas obligātās izglītības noslēgumam. Latvijā tie galvenokārt ir 9.klases skolēni. PISA rezultāti nav tikai valstu reitings, bet parāda kā izglītības sistēma sagatavo skolēnus tālākām studijām vai darbam. OECD PISA pētījuma galvenais mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmu Latvijas izglītības sistēmas novērtējumu, kas kalpotu par pamatu pierādījumos balstītas izglītības politikas veidošanai un izglītības sistēmas pilnveidei. OECD PISA kopējais mērķis ir rosināt valstis sadarboties, mācīties citai no citas, veidot godīgākas un iekļaujošākas izglītības sistēmas.

Sākotnējie rezltāti un secinājumi pieejami ŠEIT: https://izm.gov.lv/ima…/aktualitates/2019/OECD_PISA_2018.pdf

Publicēts: 03.12.2019.

Sirsnīgi sveicieni Latvijas 101. dzimšanas dienā!

Svētku dāvanā šoreiz esam sarūpējuši īpašu projekta PuMPuRS TV raidījumu KLASE, kurā ikvienam būs iespēja satikties ar mūsu bijušo Valsts prezidenti – Vairu Vīķi-Freibergu un parunāt par to, ko Latvija nozīmē mūsdienu pusaudžiem, kas ir piedzimuši brīvā Latvijā. https://ej.uz/pumpurs_klase
Izbaudiet svētku brīvdienas un tiekamies 17. novembrī Latvijas Televīzijas 1. kanālā plkst. 13.30!

Publicēts: 16.11.2019.


Aicinām piedalīties projekta PuMPuRS aptaujā vecākiem

Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) uzdevumā un izmantojot Eiropas Savienības finansējumu šobrīd tiek īstenots starpposma pētījums par projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietekmi un ilgtspēju. Projekta ietvaros daudzās izglītības iestādēs Latvijā tiek īstenoti dažādi pasākumi, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu izglītojamo vidū.

Vecāki, aicinām jūs piedalīties pētījumā aizpildot aptaujas anketu: https://ej.uz/pumpurs_aptauja_vecaki

Šīs aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu kā vecāku/aizbildņu viedokli par riskiem, kā rezultātā bērni pirms skolas pabeigšanas pārtrauc mācības, kā arī par projekta “Pumpurs" īstenošanas gaitu, pat, ja Jūsu bērns šobrīd nepiedalās projektā. Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 5-10 minūtes Jūsu laika un palīdzēs uzlabot projekta “Pumpurs” īstenošanu nākotnē, kā arī palīdzēs izprast nozīmīgāko, kas nepieciešams, lai individuālu atbalstu skolēniem varētu sniegt arī turpmāk, pēc projekta noslēguma.

Publicēts: 01.11.2019.

Aicinājums piedalīties izglītības iestāžu aptaujā

Šobrīd Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS ietvaros tiek īstenots nozīmīgs starpposma pētījums ar mērķi noskaidrot līdz šim sasniegtos rezultātus, izzināt projekta ietekmi uz izglītojamajiem un citām mērķa grupām, kā arī izzināt iesaistīto pušu viedokļus par projekta līdzšinējo ieviešanas gaitu, identificēt kavējošos un sekmējošos faktorus, kā arī citus aspektus, kas ir nozīmīgi gan sekmīgai projekta ieviešanai atlikušajā projekta periodā, gan projekta rezultātu ilgtspējai.

Lai izzinātu iesaistīto pušu viedokļus, pētījuma ietvaros tiek īstenota IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APTAUJA un tajā ir aicināti piedalīties katras projektā iesaistītās izglītības iestādes pārstāvji – gan iestādes koordinators, gan pedagogi un atbalsta personāls, kā arī izglītības iestādes vadītājs un citi. Lai nodrošinātu reprezentatīvu viedokļu izzināšanu, tiek sagaidīts, ka no katras izglītības iestādes aptaujas anketu aizpilda ne mazāk kā 3 pārstāvji.

Izglītības iestāžu aptaujas anketa ir atvērta respondentu atbildēm no 2019. gada 21. oktobra līdz 1. novembrim (ieskaitot), un tās aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 30 minūtes.

Primāri aicinām aptaujā piedalīties tās izglītības iestādes, kuras uzsākušas dalību projektā PuMPuRS pirms 2019. gada jūlija.

Anketa pieejama šeit: https://ej.uz/pumpurs_aptauja_skolas

Publicēts: 24.10.2019.

Svarīgi saprast cēloņus, kāpēc skolēni bēg no stundām

Lūkojoties plašāk, uz jautājumu, kāpēc izglītojamais „basto” skolu, nevar būt tikai viena pareiza atbilde, jo iemesli var būt dažādi. Gan atkarīgi no vecuma, gan dažādiem faktoriem, kas ietekmē pusaudzi mājās, skolas vidē un vietās, kur jaunietis uzturas ārpus ģimenes un skolas dzīves.

Projekta “PuMPuRS” ietvaros esam apkopojuši sešus iemeslus, kas var ietekmēt pusaudža lēmumu apmeklēt vai neapmeklēt skolu.

Publicēts: 24.10.2019.

20. novembris - PuMPuRS speciālistu konsultāciju diena

Ņemot vērā projekta PuMPuRS arvien pieaugušo Pašvaldību un Profesionālo izglītības iestāžu skaitu, kā arī esošo sadarbības partneru interesi par iespēju saņemt konsultācijas klātienē, nākamā tikšanās reize ar PuMPuRS ekspertiem plānota 20. novembrī, Doma laukumā 8A, Rīgā.

Konsultāciju laikā ir iespēja saņemt pilnu projekta PuMPuRS speciālistu komandas atbalstu.

Konsultācijas sniegs:

 • Projekta “PuMPuRS” vadītāja
 • Reģionālie koordinatori
 • Projekta “PuMPuRS” ekspertu komanda (jauniešu eksperts, komunikācijas speciālists., IT speciālists, Vecākie eksperti)
 • Projekta finansisti un grāmatveži
 • Juristi
 • u.c. projekta speciālisti

Piesakoties konsultācijām ir iespēja saņemt atbalstu šādos jautājumos:

Publicēts: 04.10.2019.

Projekta PuMPuRS aktivitātes atbalsta un savstarpējās sadarbības veicināšanai

Projekta PuMPuRS līdz šim redzamākās aktivitātes saistītas ar atbalsta sniegšanu skolēniem, kuriem tiek identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski, tomēr ļoti svarīgi ir neaizmirst arī par pedagogiem, kuri papildus ikdienas pienākumu pildīšanai un skolēnu izglītošanai rod iespēju iesaistīties projekta īstenošanā. Lai projekta galvenā ideja – pamanīt, ieklausīties un atbalstīt spētu pilnvērtīgi iedzīvoties arī skolotāju ikdienas darbā, iesaistītajām pusēm tiek piedāvāta iespēja saņemt dažāda veida sistēmiskus atbalsta pasākumus izglītības vides pilnveidei.

Lai uzturētu skolotāju emocionālo veselību, atbalstītu skolotāju darbā ar PMP riska izglītojamajiem tiek organizētas Supervīzijas, kas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanas kontekstā ir uz skolotāju orientēta grupu konsultēšanas forma, kurā reflektējot par profesionālo darbību saistībā ar PMP risku atpazīšanu, prevenciju un intervenci, skolotāji saņem atbalstu.

Publicēts: 20.09.2019.

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” uzsāk PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projektu “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!”

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” 2019. gada septembrī uzsāk  “PuMPuRS” Jaunatnes iniciatīvu projekta “Kāpēc piedalīties? Jo Tu vari mainīt un mainīties!” aktivitātes – dažādu tēmu neformālās izglītības sesijas:

 • „ABC par EDB un solidaritāti”,
 • „Stress attiecībās un dzīvē, konfliktu risināšana. Biodejas”,
 • „Kas ir multimediji?”,
 • „Ar mākslu uz „Tu”.

Jau 25. septembrī Jēkabpils 2. vidusskolu apciemos jauniešu biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” prezidents Raivis Gunārs Tauriņš. Šī organizācija 1999. gadā kļuva par starptautiskās Eiropas līmeņa organizāciju, savukārt 2013. gadā ieguva jaunatnes organizācijas statusu, kas apliecina, ka organizācijā, neskatoties uz tās vairāk nekā 20 gadu vēsturi, joprojām darbojas tikai un vienīgi jaunieši! Raivis Gunārs Tauriņš jēkabpiliešiem sniegs informāciju par jaunatnes iespējām Latvijā un kā iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs.

Publicēts: 20.09.2019.

PuMPuRS komanda meklē papildspēkus

Lai nodrošinātu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta īstenošanu, Izglītības kvalitātes valsts dienests izsludina atklātu konkursu uz projekta dokumentu pārvaldības speciālista/es amatu darbam Rīgā.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt projekta dokumentu pārvaldību atbilstoši normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām;
 • Atbilstoši kompetencei uzturēt projekta informācijas sistēmu;
 • Veikt projekta personāla darba laika uzskaiti;
 • Vākt, uzkrāt un apkopot informāciju saskaņā ar projekta aktivitāšu (sanāksmju, konferenču, semināru, darbnīcu, supervīziju u.c.) uzdevumiem;
 • Nodrošināt projekta dokumentu kārtošanu, nepieciešamības gadījumā, organizēt kļūdainas vai neprecīzas informācijas par projektu labošanu;
 • Piedalīties projekta vadības grupas sanāksmēs un projekta partneru sanāksmēs un veikt to satura dokumentēšanu;
 • Piedalīties kārtējo un noslēguma pārskatu sagatavošanā;
 • Atbilstoši kompetencei sagatavot dokumentu projektus (vēstules, veidlapas, reģistrus u.c.);
 • Pieņemt apmeklētājus un piedalīties projekta aktivitāšu organizācijā;
 • Veikt citus projekta vadītāja noteiktos uzdevumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

Publicēts: 19.09.2019.